Ikona laptopa

Polityka Prywatności

Administrator danych osobowych. Inspektor danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w Formularzu, jak również podczas E-wizyty oraz w ramach postępowania reklamacyjnego jest Usługodawca – tj. ONLINEDOCTOR24 sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-613) przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000840857, NIP: 7010981411, REGON: 385907842.

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych w osobie Michał Niklas . Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników można kierować na adres IDO, tj. m.niklas@onlinedoctor24.pl, nr telefonu 698973486

Źródła danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników pochodzą od nich samych. Dane te są: przekazywane w Formularzu;  udostępniane bezpośrednio Partnerom podczas E-wizyty; wskazywane w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Część danych osobowych Użytkowników może być pozyskana z systemów elektronicznych prowadzonych przez  Ministerstwo Zdrowia (e-recepta, e-ZLA).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych Użytkowników

Na etapie rezerwacji E-wizyty są to dane wskazane w Formularzu, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu (dane obowiązkowe), dane dodatkowe: adres zamieszkania, PESEL, opis problemu zdrowotnego. W trakcie E-wizyty Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych, takich jak: płeć, wiek, PESEL lub nr i seria dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, informacja o stanie zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym stosowanych używkach, przyjmowanych lekach, wizerunek Użytkownika (np. zdjęcie zmian chorobowych); informacja o odbytych podróżach do krajów wysokiego ryzyka zakażenia chorobami tropikalnymi lub zakaźnymi.

Cele, podstawy przetwarzania i okresy przechowywania danych osobowych Użytkowników

Cel przetwarzania Podstawa przetwarzania Dobrowolny/obowiązkowy charakter przekazania danych Okres przechowywania
Weryfikacja tożsamości Użytkownika w celu zawarcia umowy o świadczenie usług zdrowotnych w postaci E-wizyty
Dokonanie rezerwacji E-wizyt, potwierdzenie E-wizyty, przetworzenie płatności za E-wizytę
Art. 6 ust. 1 lit b RODO Wymóg umowny: podanie danych niezbędne do dokonania rezerwacji E-wizyty i zawarcia umowy z Użytkownikiem Okres do momentu zawarcia Umowy; w przypadku jej niezawarcia – dane zostaną usunięte niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni
Realizacja E-wizyty poprzez udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z zawartą Umową, wystawienie diagnozy medycznej, wystawienie e-recepty i e-ZLA Art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z ustawą o działalności leczniczej oraz ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Wymóg umowny i ustawowy Przez okres niezbędny do realizacji Umowy i wykonania świadczenia zdrowotnego
Realizacja praw Użytkownika w związku z przechowywaniem i dostępem do dokumentacji medycznej Art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO w zw. z ustawą o działalności leczniczej oraz ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Wymóg ustawowy Okres wskazany w przepisach ustaw
Zarządzanie udzielaniem Usług w tym m.in. analiza udzielonych świadczeń, przebiegu E-wizyt Art. 6 ust. 1 lit b i f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO Wymóg umowny Okres realizacji Umowy, a po jej zakończeniu – 1 rok
Dokonanie rozliczeń finansowych, przechowywanie dokumentacji finansowo- księgowej Art. 6 ust. 1 lit c RODO (przepisy podatkowe, ustawa o rachunkowości) Wymóg ustawowy Okres wskazany w przepisach odpowiednich ustaw (5 lat)
Dochodzenie i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO Wymóg umowny (możliwość zgłoszenia sprzeciwu) Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa i trwania postępowań
Rozpatrzenie reklamacji i innych wniosków Użytkownika Art. 6 ust. 1 lit f RODO Wymóg umowny (możliwość zgłoszenia sprzeciwu) Okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji i poinformowania Użytkownika o jej rozpatrzeniu
Badanie satysfakcji i opinii oraz przesyłanie ofert (marketing usług) – za zgodą na kontakt poprzez wybrany przez Użytkownika kanał komunikacji Art. 6 ust. 1 lit f RODO Wymóg umowny (możliwość zgłoszenia sprzeciwu) Do czasu wniesienia sprzeciwu

Obowiązek/dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest obligatoryjne, gdy wnika z przepisów prawa (wymóg ustawowy). W pozostałych przypadkach (wymóg umowny) podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwiać zawarcie umowy i wykonanie Usługi.

Odbiorcy danych

Administrator może powierzyć (na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następującym podmiotom:

a) administratorzy lub właściciele systemów informatycznych, aplikacji i innych narzędzi webowych, umożliwiających dokonywanie rezerwacji E-wizyt, odbycie E-wizyt, utrzymywanie i zarządzanie wirtualnymi gabinetami lekarskimi, prowadzenie grafików wizyt, wystawianie e-recept i e-ZLA, potwierdzanie E-wizyt, przechowywanie i transfer elektronicznej dokumentacji medycznej Użytkowników;
b) podmioty świadczące usługi związane z utrzymaniem i bezpieczeństwem systemu informatycznego, w ramach usług telekomunikacyjnych, hostingowych, informatycznych,;
c) podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe, doradcze, prawne i audytowe.

Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane innym odbiorcom, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów  przetwarzania danych osobowych określonych powyżej:

a) podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, w szczególności: podmiotom leczniczym, podmiotom realizującym świadczenia zdrowotne w ramach e-wizyt (Partner); Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, pracodawcy Użytkownika ( w przypadku e-ZLA);
b) towarzystwom ubezpieczeniowym;
c) bankom, dostawcom usług płatniczych;
d) organom władzy publicznej;
e) podmiotom upoważnionym przez Użytkownika.

 

Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
b) wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem);
c) żądania sprostowania danych;
d) żądania usunięcia danych, w przypadku gdy obowiązek ich przetwarzania nie będzie wynikał z przepisów prawa;
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu;
f) żądania przenoszenia danych;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Użytkownik może kierować wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych, wg swojego uznania, bezpośrednio do administratora (adres: ONLINEDOCTOR24 sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-613) przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, (adres do korespondencji, Ogrodowa 21/23, 96-100 Skierniewice z dopiskiem Onlinedoctor24) email biuro@onlinedoctor24.pl) lub kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych powołanym przez administratora (adres m.niklas@onlinedoctor24.pl),

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza teren Unii Europejskiej).

Profilowanie, zautomatyzowane przetwarzanie

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).